I. ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng ủy: Bùi Văn Điển
Điện thoại: 0912428768
Email: @gmail.com

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Nguyễn Minh Khoái

Điện thoại: 0944897177

Email: @gmail.com

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

1. Chủ tịch HĐND: Bùi Văn Điển
Điện thoại: 0912428768
Email: @hatinh.gov.vn

2. PCT HĐND: Bùi Văn Tuyết

Điện thoại: 0983322437

Email: 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN:

1. Chủ tịch: Dương Văn Thái
Điện thoại: 0989385108
Email: @gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Dương Chí Cường

Điện thoại: 0977541685

Email: @gmail.com

IV. UBMTTQ và các đoàn thể:

1. Chủ tịch UBMTTQ: Nguyễn Văn Minh
Điện thoại: 0949084180
Email: @gmail.com

2. Chủ tịch Hội LHPN: Nguyễn Thị Song Loan

Điện thoại: 0989854068

Email: @gmail.com

3. Chủ tịch Hội ND: Nguyễn Sỹ Viện

Điện thoại: 0949549797

Email: @gmail.com

4. Chủ tịch Hội CCB: Nguyễn Văn Nhàn

Điện thoại: 01694770525

Email:

5. Bí thư Đoàn TNCS HCM: Bùi Văn Dũng

Điện thoại: 0977074816

Email: @gmail.com