Xã Thạch Hội; đột phá về xây dựng mương thoát nước nội thôn 6 tháng cuối năm 2017
Trong 6 tháng cuối năm 2017, cấp ủy chính quyền xã Thạch Hội đã tập trung chỉ đạo nhân dân xây dựng hệ thống mương thoát nước nội thôn vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.
Xã Thạch Hội; đột phá về xây dựng mương thoát nước nội thôn 6 tháng cuối năm 2017

 

Nhân dân Lắp khuôn chuẩn bị cho việc đổ mương thoát nước

 

        Thực hiện chủ trương của các cấp về việc xây dựng mương thoát nước nội thôn, phục vụ việc tiêu thoát nước trong các khu dân cư, mặt khác để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong thôn xóm. Trong thời gian từ đầu tháng 6 năm 2017 đến nay, bên cạnh việc chỉ đạo từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới như; Cải tạo vườn tạp chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu, tập trung nguồn lực xây dựng 3 tiêu chí đăng ký về đích trong năm 2017 là; Nhà ở dân cư, trường học và hạ tầng thương mại nông thôn. UBND xã Thạch Hội đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng mương thoát nước nội thôn phục vụ việc tiêu thoát nước trong các khu dân cư, đồng thời làm tiền đề để từng bước xây dựng rãnh thoát nước trên địa bàn các đơn vị thôn trong thời gian tới.

 

 

CBCC, người lao động tham gia giúp thôn Bắc Thai xây dựng mương thoát nước


       Chỉ trong thời gian 6 tháng cuối năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền xã Thạch Hội, sự tranh thủ nguồn hỗ trợ vật liệu của 3 cấp (Tỉnh, huyện, xã), sự tích cực hưởng ứng và đóng góp ngày công lao động của nhân dân, xã Thạch Hội đã xây dựng được trên 4,7 km mương thoát nước nội thôn đảm bảo chất lượng, tiến độ và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật ở một số thôn như; Bình Dương, Bắc Thai, Liên Yên... Bên cạnh công tác chỉ đạo công trình đảm bảo về chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ đề ra, thì việc quản lý vật liệu tránh thất thoát, lãng phí cát, đá, xi măng trong quá trình thi công cũng được UBND xã đặc biệt chú trọng, ngoài các thành viên trong đoàn giám sát cộng đồng, giám sát của HĐND, các bộ phận được nhân dân cử giám sát ở các đơn vị thôn, UBND xã cũng đã thành lập đoàn giám sát, theo giỏi, đôn đốc trong quá trình thi công, đồng thời báo cáo kết quả giám sát cụ thể từng ngày về UBND xã để tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm.

 

 

 

Nhân dân tham gia lao động san sửa mặt bằng sau khi hoàn thành tuyến mương

  

     Ngoài sự tích cực đóng góp hàng ngàn ngày công lao động từ nhân dân, thì cán bộ công chức, người lao động, công đoàn xã Thạch Hội cũng đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của mình trong việc vừa đóng vai trò là chủ thể tuyên truyền vận động, vừa trực tiếp lao động xây dựng Nông thôn mới. Trong thời gian từ tháng 6 đến nay CBCC, công đoàn xã Thạch Hội đã tham gia lao động được hàng trăm ngày công giúp các đơn vị thôn trong việc xây dựng mương thoát nước, làm đường giao thông, cải tạo vườn tạp chỉnh trang vườn hộ...  Chính nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên bên cạnh việc vận động nhân tham gia ngày công lao động, còn vận động nhân dân tháo dỡ được hàng trăm mét tường rào, hàng ngàn cây cối và các loại tài sản khác trên đất ... Trên cơ sở đó, cấp ủy chính quyền xã Thạch Hội nói riêng, các đơn vị thôn và bà con nhân dân nói chung, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội lực, vận động nhân dân tích cực phát huy hơn nữa trong phong trào xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tiếp theo, phấn đấu làm thế nào để xã Thạch Hội chúng ta từng bước hoàn thiện bền vững các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, văn minh./.

Nhân dân san sửa mặt bằng sau khi đổ mương bê tông

 

 

 

 


Tác giả: NVNam - Nguồn: BBT